Warunki realizacji zamówienia

 Warunki Handlowe

1. Definicje

 1. W niniejszych warunkach Puckator / Puckator EDC Sp. z o.o. / Sprzedawcę oznacza Puckator EDC Sp. z o.o. Numer REGON: 389391683, z siedzibą Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610, Wrocław, PL
 2. Kupujący / klient / nabywca oznacza firmę lub osobę tak opisaną w zamówieniu.
 3. Nagłówki w niniejszych warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływają na ich interpretację.

2. Towary

 1. Wszystkie towary są własnością Puckator Sp. z o.o. dopóki nie zostanie uiszczona pełna cena zakupionego towaru.

3. Wyłączność

 1. Wyłączność produktu lub wzoru może być przyznana kupującemu tylko wtedy, gdy sprzedawca zawarł wcześniej z kupującym pisemną zgodę.

4. Dostawa i zamówienia oczekujące

 1. Terminy dostaw są podawane w dobrej wierze, ale nie są gwarantowane. Takie daty są jedynie przybliżone i nie mają żadnego skutku umownego, a sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu niedostarczenia w określonym terminie lub terminach.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostawy partiami i wystawienia oddzielnej faktury do każdej z dostaw.
 3. O ile nie określono inaczej, towary z zamówień oczekujących dla klientów non-proforma i klientów posiadających konto zostaną wysłane bez kontaktowania się z kupującym. Jeśli kupujący życzy sobie, aby skontaktować się z nim przed wysłaniem towaru, musi poinformować o tym sprzedawcę podczas składania zamówienia.
 4. Wszelkie rozbieżności w dostawie należy zgłosić sprzedawcy na piśmie w ciągu 7 dni od daty dostawy.
 5. Wszelkie opłaty celne poniesione przez sprzedawcę podczas dostawy za granicę, w tym podatek importowy do krajów spoza UE, ponosi kupujący. Prawidłowa dokumentacja dostarczana jest na opakowaniu. Jeśli sprzedawca poniesie jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z importem towarów, koszty te zostaną przeniesione na kupującego.

5. Ceny

 1. O ile nie określono inaczej, do ceny zostanie doliczony podatek VAT i wszelkie inne podatki lub cła płatne przez kupującego.
 2. O ile nie uzgodniono innych wcześniejszych ustaleń, za wszystkie wysłane próbki należy zapłacić.
 3. Ceny podane na stronie są cenami netto.

6. Warunki płatności

 1. Płatności dla klientów z uzgodnionym rachunkiem kredytowym powinny być dokonane w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Puckator EDC Sp. z o.o. postanowi inaczej, pisemnie lub w niniejszych warunkach.
 2. Każde przedłużenie kredytu przyznane kupującemu może zostać zmienione lub wycofane przez Puckator EDC Sp. z .o.o. w dowolnym momencie.

7. Polityka zwrotów i reklamacji

 1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w pełni zadowolony ze swojego zamówienia, możesz zwrócić część lub wszystkie produkty w ich oryginalnym opakowaniu w ciągu 14 dni od dostawy, z zastrzeżeniem poniższych warunków.
 2. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować nas na piśmie w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.
 3. Przed zwrotem towaru należy poczekać na naszą odpowiedź e-mailem. Możemy się skontaktować w celu omówienia stanu towarów, które chcesz zwrócić.
 4. Towar należy zwrócić przesyłką poleconą / rejestrowaną (za potwierdzeniem odbioru).
 5. W przypadku odbioru towaru przez Puckator, koszt przesyłki zwrotnej będzie musiał pokryć kupujący, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.
 6. Nie możemy uznawać ani zwracać pieniędzy za zwroty, które otrzymaliśmy w stanie nienadającym się do sprzedaży lub które zaginęły podczas transportu. Należy zachować oryginalne potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej / rejestrowej na wypadek, gdybyśmy potrzebowali dowodu nadania, w mało prawdopodobnym przypadku gdyby przesyłka zwrotna do nas nie dotarła.
 7. Wszystkie zwracane produkty muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Jeśli otworzyłeś opakowanie produktu lub uszkodziłeś opakowanie albo oznaczyłeś produkty w taki sposób, że nie można ich ponownie użyć, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu tylko częściowego zwrotu kosztów. Produkty zakupione jako zestawy/komplety ekspozycyjne mogą zostać zwrócone tylko jako kompletny zestaw.
 8. Z zastrzeżeniem warunków w powyższej sekcji zwrotów, jeśli zwracasz swoje towary, ponieważ zostały uszkodzone w transporcie, lub otrzymałeś niewłaściwe produkty, lub dostarczone produkty różniły się znacznie od opisu na stronie internetowej podczas dokonywania zamówienia, wówczas przysługuje Ci zwrot pełnej ceny oddawanych produktów, a koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Puckator EDC Sp. z o.o.
 9. Reklamacje będą uwzględniane jeśli zostały złożone w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Po upłuwie tego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Polityka sprzedaży lub zwrotów / wymiany

 1. W żadnym wypadku sprzedawca nie oferuje polityki sprzedaży z prawem zwrotu lub wymiany.

9. Anulowanie

 1. Jeśli chcesz anulować zamówienie, musisz jak najszybciej poinformować nas o tym na piśmie.
 2. Jeśli otrzymamy instrukcję anulowania zamówienia przed wysłaniem towaru do Ciebie, masz prawo do pełnego zwrotu całkowitej ceny zamówienia.
 3. Jeśli otrzymamy anulowanie zamówienia po wysłaniu do Ciebie towarów, nie możesz już anulować zamówienia. Masz jednak prawo do zwrotu nam towaru zgodnie z powyższą polityką zwrotów.

10. Rezerwacja towarów

 1. Żaden towar nie może być zarezerwowany dla kupującego, chyba że uzgodniono inaczej z Puckator EDC Sp. z o.o. przed złożeniem zamówienia /w momence skladania zamówienia.

11. Znaki towarowe

 1. Puckator jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Puckator EDC Sp. z o.o. w Polsce, Puckator Ltd w Wielkiej Brytanii, Puckator BV w Holandii i / lub innych krajach.

12. Prawa Autorskie

 1. Wszystkie projekty, opakowania, tekst, grafika, ich wybór i układ oraz wszystkie kompilacje oprogramowania, kod źródłowy strony internetowej, oprogramowanie i wszystkie inne materiały są objęte prawami autorskimi Puckator EDC Sp. z o.o. oraz podmiotów stowarzyszonych lub ich dostawców treści i technologii. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

13. Gwarancja i Odpowiedzialność

 1. Puckator EDC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za braki w dostarczonej ilości, chyba że kupujący powiadomi Puckator Sp. z o.o. o wszelkich brakach w dostawie w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.
 2. Puckator EDC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za uszkodzenie lub utratę towaru lub jakiejkolwiek jego części podczas transportu (gdy towary są przewożone własnym transportem sprzedawcy lub przez przewoźnika w imieniu sprzedającego), chyba że kupujący powiadomi sprzedającego o jakichkolwiek reklamacjach w ciągu 7 dni od otrzymania towaru lub 14 dni od daty wysyłki wskazanej w awizo sprzedawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za wady towaru spowodowane wszelakimi działaniami prowadzącymi do uszkodzenia towaru, zaniedbaniem kupującego lub osoby trzeciej.

14. Niewypłacalność i należności przeterminowane

 1. Jeżeli kupujący rozpocznie postępowanie układowe, ogłosi bankructwo lub ułoży się ze swoimi wierzycielami, lub jeśli zostanie ustanowiony syndyk masy upadłościowej, lub jeśli (będąc Spółką) zostanie wydane postanowienie lub podjęta uchwała o likwidacji kupującego (inaczej niż w celu połączenia lub przebudowy), lub jeśli zostanie wyznaczony syndyk lub zarządca któregokolwiek z aktywów lub przedsiębiorstwa kupującego, lub jeśli zaistnieją okoliczności uprawniające sąd lub wierzyciela do wyznaczenia syndyka, zarządcy lub administratora lub które uprawniają Sąd do wydania nakazu likwidacji lub jeśli kupujący podejmie lub poniesie podobne działania w wyniku długów lub dopuści się jakiegokolwiek naruszenia niniejszej lub jakiejkolwiek innej umowy między Sprzedawcą a Kupującym, Sprzedawca może bez uszczerbku dla swoich innych praw wstrzymać przewóz towarów i / lub zawiesić dalsze dostawy.

15. Prawa osób trzecich

 1. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji ani oświadczenia, wyraźnego lub domyślnego, że towary nie będą naruszać praw osób trzecich podczas eksportu, używania lub odsprzedaży w jakimkolwiek kraju poza Wielką Brytanią. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy towary mogą być zgodnie z prawem eksportowane, używane lub odsprzedawane i zwalnia Sprzedającego z wszelkich zobowiązań, roszczeń, strat i kosztów wynikających z jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia praw osób trzecich z powodu jakiegokolwiek takiego wykorzystania eksportowego lub odsprzedaży.

16. Poufność i ochrona danych

 1. Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Puckator EDC Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności kupującego i przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w UE.

17. Jurysdykcja

 1. Wszystkie transakcje są podejmowane i przeprowadzane pod jurysdykcją prawa angielskiego, a wszelkie spory z nimi związane będą rozstrzygane przez sądy Anglii i Walii.

18. Wyłączenie odpowiedzialności oraz postanowienia różne

 1. Same te warunki, z wyłączeniem jakichkolwiek warunków zawartych w dokumentach klienta, będą regulować każdą umowę między kupującym a sprzedającym. Żadna zmiana nie będzie miała żadnego wpływu prawnego, chyba że zostanie uzgodniona na piśmie i podpisana przez dyrektora firmy.
 2. Złożenie zamówienia w Puckator EDC Sp. z o.o. uważa się za akceptację niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy każde zamówienie ma formę ustną, czy pisemną, podpisane lub nie. Uznaje się, że każdy pracownik wskazanego sprzedawcy składający zamówienie w Puckator ma pełne uprawnienia do złożenia tego zamówienia.
 3. Puckator EDC Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi na towary, a gwarancje, wyraźne lub domyślne, są niniejszym wyłączone. Puckator EDC Sp. z o.o. zobowiązuje się na żądanie kupującego dochodzić wszelkich uzasadnionych roszczeń wobec producenta towaru w imieniu klienta.
 4. Puckator EDC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania wynikające z okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą sprzedającego, w tym między innymi klęsk żywiołowych, wojny, niepokojów społecznych, zamieszek, strajków, lokautów, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożarów , powódzi, trzęsień ziemi lub braku dostaw.

19. Zezwolenia i warunki korzystania ze strony internetowej

 1. Udziela się zgody na elektroniczne kopiowanie i drukowanie w wersji papierowej dowolnych stron internetowych sprzedawcy, wyłącznie w celu złożenia zamówienia w Puckator EDC Sp. z o.o. lub jako źródło zakupów.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie wyżej wymienionych lub w sekcji dotyczącej praw autorskich, w tym powielanie do celów innych niż wymienione powyżej, modyfikacja, dystrybucja lub ponowna publikacja, bez uprzedniej pisemnej zgody Puckator EDC Sp. z o.o. jest surowo zabronione.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Puckator EDC Sp. z o.o. udostępnia tę witrynę internetową i jej zawartość na zasadzie „tak jak jest” i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji (i wyraźnie zrzeka się wszelkich), wyraźnych lub domyślnych, w odniesieniu do tej witryny internetowej lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w tej witrynie, w tym między innymi gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Ponadto Puckator EDC Sp. z o.o. nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Informacje o cenie i dostępności mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 4. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na tej stronie internetowej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Puckator EDC Sp. z o.o. ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, pracowników ani innych przedstawicieli nie będzie odpowiedzialny za szkody wynikające z/lub w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w tej witrynie. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które ma zastosowanie do wszelkich szkód wszelkiego rodzaju, w tym (bez ograniczeń) odszkodowawczych, bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych, utraty danych, dochodów lub zysków, utraty lub uszkodzenia mienia i roszczeń osób trzecich. W celu uniknięcia wątpliwości Puckator EDC Sp. z o.o. nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała tylko w takim zakresie, w jakim powstały one w wyniku zaniedbania Puckator EDC Sp. z o.o. jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, pracowników lub innych przedstawicieli.
Prawo autorskie © 2000 - 2024 Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610, Wrocław. Numer REGON: 389391683 - Numer NIP: PL8943170010